OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesów ofertowania i zawierania umów jest Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S. A., ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor, KRS 0000309569, REGON 020771868, NIP 695-14-83-538. Można się nami skontaktować pisemnie na adres siedziby, mailowo: jawor@kontrakt.net.pl oraz telefonicznie: (+48) 76 870 37 60.

Cel i podstawy przetwarzania

a) zawarcie i wykonanie umowy – przez cały czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (RODO takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, etc.,
c) dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
d) Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 
e) Art. 6 ust. lit. c) RODO 
f) Art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

Okres przechowywania danych

a) przez cały czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
b) przez czas, w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane,
c) przez czas, w jakim dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Zasadniczo jednak przez czas przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do usunięcia danych osobowych,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W zakresie określonym przepisami prawa podanie danych jest obowiązkiem prawnym (np. podanie danych do wystawienia faktury).